0212-543 33 20
info@personalogia.com

DTMM Hakkında

Peki insana yaklaşımımızın temelini oluşturan Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni tanımaya ne dersiniz?

Neden “Mizaç” Modeli?

Varolduğu günden bu yana insanoğlunun cevabını aradığı sorulardan en önemlisi “insanın davranışının nedenlerini” anlamak ve açıklamak olmuştur. Psikolojiyle ilgilenen birçok bilim insanı bu sorunun cevabını mizaç ve kişilik kavramlarında ve bu kavramları kullanarak ortaya koydukları modellerde aramışlardır. Bugün birçok bilim insanı, mizacın kişiliği de şekillendiren çekirdek kavram olduğu ve mizaç özelliklerinin kişiliği anlamak adına belirleyici olduğu yönünde hemfikirdir. Mizaç kelimesinin dilimizdeki eş anlamlısı “huy”dur. Huy kavramı halkımız tarafından oldukça iyi anlaşılmış ve üzerine oldukça fazla şey söylene gelmiştir. “Can çıkar huy çıkmaz”, “Sütle giren huy canla çıkar” gibi halk söylemleri, insanların huyun yani mizacın doğuştan geldiğini ve değişmez olduğunu bir şekilde fark ettiklerini göstermektedir.

DTMM, Mizacı nasıl tanımlıyor?

DTMM’ye göre mizaç doğuştan gelir ve değişmez. Kendisine özgü motivasyonu, arayış ve algı öncelikleri vardır. Kişiliğin temelini oluşturur.

DTMM, Karakter ve Kişiliği nasıl tanımlıyor ?

DTMM’ye göre karakter; mizaç özelliklerinin zaman içinde daha kararlı ve süreklilik göstermesi ile ortaya çıkan ve daha kolay tahmin edilebilir olan yapıdır. Değişebilir ancak değişime dirençlidir.
DTMM’ye göre kişilik ise; bireyin mizaç özelliklerinin zaman içinde doğuştan gelen (zekâ, cinsiyet, genetik yapı, yaş, biyolojik özellikler v.b.) ve çevresel (aile, eğitim, sosyal çevre, yaşanılan olaylar, kültür, inanç v.b.)faktörlerle etkileşmesi ile oluşan, bizlerin bir bireyi tanımlarken kullandığımız duygusal, duyumsal ve zihinsel verilerin tamamını elde etmemizi sağlayan yapıdır. Yani kişilik, bireyin mizaç özellikleri temelinde gelişir. Çeşitli faktörlerle etkileşim halindedir ve değişebilir.

DTMM’ye göre Mizaç – Karakter ve Kişiliğin ilişkisi nedir?

DTMM bu ilişkiyi tohum-ağaç örneğiyle anlatmaktadır. Mizaç bir tohuma (çekirdeğe) benzetilecek olursa, kişilik o çekirdekten meydana gelen ağaca, karakter ise ağacın belirgin ve güçlü dallarına benzetilebilir. Bu örnekten hareketle kişiliğin programının, mizaç denen tohumda (çekirdekte) mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Ortak mizaç tipindeki bireyler birbirinin aynısı mı?

DTMM’ye göre her birey dokuz temel mizaç tipinden birisine sahiptir. Mizaç, bireyin yaşadığı, algıladığı, düşündüğü, duyumsadığı ve hissettiği her şeyin etkileştiği yapısal bir zemindir. Ancak aynı mizaç tipinden olan insanlarda, bu ortak zemin dışında genetik yapı, zeka, yaş, yaşanan olaylar, aile yapısı, dış görünüm, vb. gibi kişiliğin oluşmasına katkıda bulunan etkenler açısından ortak bir yan bulunamaz. Kişiliğin bu etmenlerle oluştuğu, modelin kişilik tanımından da hatırlanacak olursa, aynı mizaç tipinden de olsa hiçbir insanın kişilik düzeyinde birbirinin aynısı olamayacağı anlaşılabilir. DTMM bu yönüyle bireyin biricikliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca DTMM’ye göre her bireyin temel mizaç tipinin yanı sıra bir kanat mizacı da bulunmaktadır. Bu kanat mizacın birey üzerindeki etkisi her bireyde farklıdır. Dolayısıyla birey, kanat tipine ve kanadın birey üzerindeki etkisinin şiddeti ile daha da kendine özgü bir hale gelmektedir.

Bireyin mizacını bilmek neden bu kadar önemlidir?

DTMM’ye göre kişilik düzeyinde biricik olan yani eşi benzeri bulunmayan insanların aslında bir tek ortak noktası bulunmaktadır: Mizaç.. Kişiliğin temelini oluşturan Mizacı bilmek; bireyin tüm algı, motivasyon ve arayışlarını bilebilmemize olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla mizaç, hem bireyin kendisini hem de ilişki-etkileşim içinde olduğu “öteki” bireyleri tanıması ve ilişkilerini düzenleyebilmesi açısından önemlidir.

Mizaç tiplerinin birbirine üstünlüğü var mı?

Hayır, DTMM’ye göre hiçbir mizaç tipinin diğerine ya da diğerlerine üstünlüğü yoktur. DTMM, her mizaç tipinin olumlu ve olumsuz özelliklerinden bahseder ve bireyin bu özellikleri yaşam içinde kendisinde fark edip yönetebilmeyi öğrenmesini amaçlar.

Bu dokuz adet mizaç tipinin özellikleri nedir?

Dokuz tipin özellikleri kısaca şöyle;

DTM1; kusursuzluk arayan, idealist, mükemmeliyetçi, ciddi, prensipli, kontrollü, soğukkanlı, titiz, kuralcı, ahlakçı, disiplinli, detaycı.

DTM2; duyguları hissetmeyi arayan, ilişki odaklı, duygusal, alıngan, yardımsever, dışadönük, sıcakkanlı, sempatik, fedakar, samimi.

DTM3; başarı-kariyer odaklı, hırslı, yarışmacı, üretken, pratik, imajına önem veren, kurnaz, diplomatik, duygularını saklayabilen.

DTM4; özgün, duyarlı, merhametli, romantik, tutkulu, bireysel, aykırı, sanatsal, estetik bakış açısına sahip, kimlik arayan

DTM5; Araştırmacı, içe dönük, duygudan uzak, akılcı, soyutlayıcı, sessiz, soğuk, duygudan uzak, arşivci, objektif, şüpheci

DTM6; güven ve emniyet odaklı, kontrolcü, sadakate önem veren, tedbirli, ketum, endişeli, kötümser, kararsız, titiz, kuşkucu

DTM7; girişken, dışa dönük, sabırsız, dikkati dağınık, heyecan arayan, iyimser, neşeli, muzip, yaratıcı, kısıtlanmaktan kaçan, maymun iştahlı

DTM8; hükmedici, otoriter, meydan okuyan, öfkeli, mücadeleci, önder, cesur, net, kendinden emin, girişimci, cömert

DTM9; sakin, uyumlu, barışçıl, sabırlı, huzur veren, hayır demekte zorlanan, rutini seven, akışına bırakan, yargılamayan